قوانین جذب نیروی کار کشورهای نوردیک

ﺑﺎزار ﮐﺎر کشورهای نوردیک

از دست دادن کار :

متقاضی در ﺻﻮرت از دﺳﺖ دادن ﮐﺎر ﺧﻮد، در اوﻟﯿﻦ روز ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮداری ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎم شخص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد. اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﯾﮏ ﮐﺎرت کمک ﺑﻪ متقاضی اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﮑﺎری از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﻮﯾﺪ. اﮔﺮ از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﻔﺖ ﺳﺎل را در داﻧﻤﺎرک اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺷﺮط ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺮآورده ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﮐﻤﮑﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮑﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ از کمک های ﻧﻘﺪی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. 

ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ( ﻣﺪل نوردیک ) :

در مدل نوردیک، ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق، ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری، آﻣﻮزش، ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق در ﻃﻮل ﺑﯿﻤﺎری و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﻄﺎر ﭘﯿﺶ از اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در داﻧﻤﺎرک وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره "ﻣﺪل ﺑﺎزار ﮐﺎر داﻧﻤﺎرک" ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. 

ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺪم اﻋﺘﺼﺎب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ :

ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﺼﺎب ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ، رﻓﻊ ﺷﻮد.

میزان ساعت ﮐﺎری درﻫﻔﺘﻪ :

 اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻋﺎدی،37ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺎ ﺣﻘﻮق را دارﯾﺪ. ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻖ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﺳﺎل را دارﻧﺪ. ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ زاﯾﻤﺎن را دارﻧﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ13 ﺳﺎل اﺟﺎزه ﮐﺎر در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ :

در کشورهای نوردیک رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ قابل اطمینانی دارد ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ راﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ، ﭘﺎﯾﺪاری و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻈﻢ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 

آزادی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ :

در کشورهای نوردیک اﺻﻞ آزادی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺎ اﺧﺮاج کارکنان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺨﺶ ﮐﺎری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری متقاضی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ متقاضی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﭙﺮدازﺪ.

اگرﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ نکنند ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺒﻖ ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺨﺶ ﮐﺎری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر : 

ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر در کشورهای نوردیک ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم دارﻧﺪ. ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮب ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران :

ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. رواﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر نقشﻣﻬﻤﯽ دارد. اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﮐﺮده و در ﮐﺎرﻫﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ. ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﻮد. ﻓﻀﺎی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد آزار، ﺗﻤﺴﺨﺮ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ. اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪارﯾﺪ، ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. 

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر :

ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎر، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک، ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن در آﻧﻬﺎ بیش از 10 نفر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ روزاﻧﻪ در ﻣﺤﻞ را ﮐﺎر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 10 نفر ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ :

 ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﮐﺎر، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ 

 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺟﺮاﺣﺎت ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر داﻧﻤﺎرک و اداره ﮐﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﭙﺮدازد. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر، ﻫﻤﯿﺸﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ را ﺑﻪ اداره ﮐﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎدﺛﻪ را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از وﻗﻮع آن ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﺗﺒﻌﯿﺾ :

 ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﻣﺬﻫﺐ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ، ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ. ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﻧﻤﺎرک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ شورا ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی بوجود آمده را بررسی می نماید. اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﻧﻤﺎرک ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی رﯾﺸﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﯽ ﺗﻮان در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﻮد. اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آزاد :

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر آزاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻘﻠﺐ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و MOMS روی ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر حتماً مشاوره و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐﺰ اداره ﮐﺎر ﺷﻬﺮداری ﺧﻮد، از ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر، از SKAT ( اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت داﻧﻤﺎرک) و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎر آزاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮوع ﮐﺎر آزاد ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺪﻫﺪ.

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ کشورهای نوردیک:

ﻫﺮﮐﺲ در داﻧﻤﺎرک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درآﻣﺪی دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازد. در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ: 

  1. ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و از دوﻟﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﻘﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 
  2. .ﻣﺤﺼﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وام ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوﻟﺘﯽ، درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  3. ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
  4. در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ باشید و در داﻧﻤﺎرک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
  5. ﮐﺎر آزاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ کشورهای نوردیک ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از درآﻣﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺮدﻣﯽ کشورهای نوردیک ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﮔﺮ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم، اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ، ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت MOMS پرداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﺑﻨﺰﯾﻦ، اﻟﮑﻞ و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ :

بعضی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از درآﻣﺪ ﮐﻢ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه از وام، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻔﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری، ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻼق ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮرد آﺧﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺪارد. 

اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ :

اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را در ﻣﺎه ﻣﺎرس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، و اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﺮﺗﺮ از اول ﻣﺎه ﻣﻪ آن را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ بعداً ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﮔﺮ ﺗﺎزه وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ درآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ حدود30 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت :

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﯾﮏ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ درآﻣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ داﻧﻤﺎرک ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ درآﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، درﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.